اخبار مهم:

دادستان سابق توصیه کرد که همه چیز حاکم است

سئول، 24 فوریه (یونهاپ) -- به یک دادستان تبدیل به وکیل توصیه شده است که نتیجه آن در سراسر کشور اجباری است، مقامات روز جمعه.

قدرت کامل G-man یون هی کیون به گفته مقامات، چانگ سون سین، 57 ساله، یون سوک یول نان گو جون، که روز شنبه است، را توصیه کرد.

چانگ 20 سال در این فاصله کار کرده بود و به عنوان یونگین تغذیه کننده عدالت عمل کرد.
40 کیلومتری سئول.

چونگ سان سین (یونهاپ)

pbr@yna.
co.
kr
(END)