اخبار مهم:

کره جنوبی بازده 13 فوریه 2023

(%) تغییر جلسه (%) (BP)

سل 1 ساله 3.
478 3.
451 + 2.
7

سل 2 ساله 3.
532 3.
479 + 5.
3

TB 3 ساله 3.
452 3.
398 +5.
4

سل 10 ساله 3.
430 3.
365 + 6.
5

MSB 2 ساله 3.
508 3.
454 +5.
4

3- سال CB (AA-) 4.
252 4.
231 +2.
1
(END)